در اولین مرحله باتری شانژمان و لوله زین را جا میزنیم.

دکمه‌ی روی شانژمان را 6 ثانیه نگه میداریم تا چراغ روی شانژمان شروع به چشمک زدن بکند.

حال باید دکمه‌ی روی شیفتر را چند ثانیه نگه داشته تا چراغ روی شانژمان 3 بار پشت سره هم چشمک بزند و همین کار مجدد باید روی شیفتر دوم انجام دهید.

سپس دکمه روی لوله زین را نگه داشته تا 3 بار پشت سره هم چشمک بزند.

و در اخر یکبار دکمه شانژمان را بزنید تا چراغ شانژمان خاموش شود.

آموزش تصویری ست کردن دسته دنده با شانژمان و لوله زین اسرم را هم براتون گذاشتیم

سیستم دنده شما تنظیم و اماده است تا حرفه ای رکاب بزنید.